top of page

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi có thể xem kết quả từ các chương trình House of Hope ở đâu?

Bạn có thể xem kết quả của chương trình bằng cách nhấp vào đây:

Các bác sĩ cho biết thêm:

House of Hope cung cấp những chương trình nào?

Bạn có thể đọc về các chương trình của House of Hope bằng cách nhấp vào đây:

House of Hope được kết nối với Thánh Vincent de Paul như thế nào?

St. Vincent de Paul là một phần của một nhóm các cơ quan và những người sáng lập cá nhân của House of Hope. Mặc dù hai tổ chức độc lập, House of Hope và St. Vincent de Paul hợp tác chặt chẽ với nhau để phục vụ những người có nhu cầu.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

    Các bác sĩ cho biết thêm:

    Các bác sĩ cho biết thêm:

    Các bác sĩ cho biết thêm:

    1[1].png
    bottom of page