top of page

20 NĂM HY VỌNG

House of Hope cung cấp các chương trình tạm trú khẩn cấp và ổn định nhà ở cho các bậc cha mẹ trẻ gặp cảnh vô gia cư và con cái của họ. Dân số lớn nhất của cư dân House of Hope mỗi năm là trẻ sơ sinh và trẻ em dưới năm tuổi. House of Hope cung cấp một hệ thống hỗ trợ tích cực cho những người mà chúng tôi phục vụ trong những thử thách và kỷ niệm trong hành trình ổn định của họ.

SỨ MỆNH

House of Hope cung cấp một nơi an toàn và hỗ trợ, nơi các bậc cha mẹ trẻ và trẻ em trải qua cảnh vô gia cư sẽ trở thành những thành viên tự tin, độc lập và thành công trong cộng đồng của chúng ta.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

TẦM NHÌN

Tuổi trẻ nào cũng biết cảm giác có nhà là như thế nào.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

GIÁ TRỊ

Tại House of Hope và trong cộng đồng của chúng tôi, bạn và tôi sẽ:

· Được h onest và dễ bị tổn thương để xây dựng lòng tin

· Tạo o pportunities để vượt qua rào cản

· P được rogressive lái xe đổi mới hợp tác

· E mbrace trách nhiệm để thúc đẩy sự ổn định

bottom of page