top of page

THÔNG BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA WISCONSIN HMIS

Cơ quan này nhận tài trợ từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ và / hoặc một tổ chức công hoặc tư liên bang, tiểu bang hoặc địa phương để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và gia đình vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư.

Để nhận được khoản tài trợ này, cơ quan này phải tham gia vào Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư Wisconsin (HMIS), do Viện Liên minh Cộng đồng quản lý. Hệ thống này thu thập thông tin cơ bản về khách hàng nhận các dịch vụ từ cơ quan này để có được số lượng chính xác về các cá nhân và gia đình vô gia cư, và xác định nhu cầu cung cấp các dịch vụ khác nhau. Cơ quan này sẽ chỉ thu thập và chia sẻ những thông tin mà chúng tôi cho là phù hợp. Việc thu thập và sử dụng tất cả thông tin cá nhân được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật. Bản sao của Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi được cung cấp cho tất cả người tiêu dùng theo yêu cầu. Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với các cơ quan khu vực khác tham gia vào HMIS, trừ khi bạn yêu cầu thông tin của bạn được giữ kín (bí mật). Giữ kín thông tin của bạn có nghĩa là thông tin của bạn sẽ chỉ có sẵn cho nhân viên hồ sơ và nhân viên tiếp nhận trong cơ quan này. Nếu bạn quan tâm đến việc giữ kín hồ sơ của mình, vui lòng trao đổi với người quản lý hồ sơ hoặc nhân viên tiếp nhận hồ sơ.

Thông báo Công khai (Sổ đăng ký Liên bang / Tập 69, Số 146)

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2004

bottom of page