top of page

LẬP TRÌNH ỔN ĐỊNH NHÀ Ở

Các bác sĩ cho biết thêm:

Tìm kiếm và Vị trí Nhà ở

 • Người Quản lý Hồ sơ cung cấp trợ giúp tìm kiếm nhà ở và làm việc với chủ nhà cho những khách hàng gặp tình trạng vô gia cư hoặc những khách hàng trước đây cần giúp đỡ.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Hỗ trợ tài chính

 • House of Hope có thể trợ giúp khi khách hàng đăng ký học lập trình. Tài trợ được giới hạn cho những người đã đăng ký.

  • Hỗ trợ thuê

  • Hỗ trợ tiện ích

  • Trợ giúp di chuyển

  • Hỗ trợ tiền gửi an toàn

Quản lý trường hợp ổn định nhà ở

 • Người quản lý hồ sơ cung cấp các cuộc họp tình huống, trợ giúp ngân sách, giới thiệu đến các dịch vụ và giúp khách hàng phát triển các mối quan hệ tích cực với chủ nhà.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page