top of page

Nếu bạn đang cần dịch vụ trú ẩn khẩn cấp, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới hoặc gọi (920) 884-6740 và bấm phím 1.


* Vui lòng bấm vào đây để đọc Thông báo về Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư Wisconsin của chúng tôi.
Chúng tôi khuyến khích tất cả các thành viên cộng đồng tìm hiểu về Luật Nhà ở Công bằng của Wisconsin.

YÊU CẦU LỆNH KHẨN CẤP

Cảm ơn bạn đã gửi!

No Wrong Door.jpg

Are you staying outside, in a shelter, in your car, or fleeing domestic violence? Contact one of the participating agencies listed, in person or on the phone, to complete an assessment and get connected with housing and other resources in your community. 

PARTICIPATING AGENCIES
Golden House: (920) 435-0100
House of Hope Green Bay: (920) 884-6740
New Community Shelter: (920) 437-3766
Newcap CABA: (920) 373-9045
St. John's Shelter: (920) 436-9344​​

bottom of page