top of page

20 ปีแห่งความหวัง

House of Hope จัดเตรียมที่พักพิงฉุกเฉินและโครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับพ่อแม่รุ่นเยาว์ที่ประสบปัญหาการเร่ร่อนและลูก ๆ ประชากรที่อยู่อาศัยใน House of Hope มากที่สุดในแต่ละปีคือทารกและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี House of Hope มีระบบสนับสนุนที่ดีสำหรับผู้ที่เราให้บริการในช่วงความท้าทายและการเฉลิมฉลองการเดินทางสู่ความมั่นคง

ภารกิจ

House of Hope เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและให้การสนับสนุนซึ่งพ่อแม่และเด็กที่อายุน้อยที่ประสบปัญหาการเร่ร่อนจะกลายเป็นสมาชิกที่มีความมั่นใจเป็นอิสระและประสบความสำเร็จในชุมชนของเรา

วิสัยทัศน์

เยาวชนทุกคนรู้ดีว่าการมีบ้านเป็นอย่างไร

ค่านิยม

ที่บ้านแห่งความหวังและในชุมชนของเราคุณและฉันจะ:

·เป็นชั่วโมง onest และความเสี่ยงที่จะสร้างความไว้วางใจ

·สร้าง o pportunities ที่จะเอาชนะอุปสรรค

·เป็นพี rogressive เพื่อผลักดันนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน

· e mbrace รับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความมั่นคง

bottom of page